Historie

de Zagewetters

Mèrsele

Vastelaovesveriëniging


ZAGEWETTERS….

 

Toen rôônd 1957 mèn ik, d`r ien Mèrsele ok `n vastelaovesveriëniging ôpgericht zuuj gaon wûrre, môs d`r ok `nne naam kômme..geliërde Mèrselse minse boge zich hieraover, en d`r kwaam de volgende naam uut…PEZERIKKE…..dizze naam het mar goed 2 kier 11 daag bestaon vertèlle de minse die `t kunne wiëte……want as ge ôw ège megjes hier mit môs ànspreke as Prins..nôw nôw..stel ôw mar is  vur….PEZERIKKE EN PEZERIKKINNEKES…dat stalt toch nûrges op …iën van de weurd van Jan Bardoel, den `t mar niks voond, hèèj was `t ok den de naam van ZAGEWETTERS toen bedôcht het, en daor was `t iederiën drek mit èns…ZAGEWETTERS EN ZAGEWETTERINNEKES   dat klinkt, daor kunde ok mit ien Rooy an  kômme wô !!

 

Zagewetters, waor kumt dat van af, waor stut dat vur..kiek as vroeger de zaag van de boere minse bot was gewôrre, dan môs den scherper gemakt wurre, die môs , zoas ze dat noemde gewèt wûrre…..umdat goèd te doèn wier daor `nne pèzerik vur gebruukt, dat is `t geslachtsorgaan van `t vèrke….( en dan hebbe we `t hiël netjes umschreve !!).as d`r geslacht wier , en dat was vroeger altied an huus, dan wier die d`r gliek uut gehàld beej `t vèrke, mit de plasbuus èn al, en dan hông dat `n wielleke, `t kan ok `n tiedje zien, te dreüge ien `nne schôp of ûrges ànders, kiek en vandaor dat de naam van ôs veriëniging hier van af geleid wier…ZAGE-WETTER…en dat daorrum ok `t vèrke ien `t logo zit van de vastelaoves veriëniging..aldere minse wiëte dit allemaol nog wel, mar `t is schon dat `t ok is urges beschreve stût …….

 


 


KARMENAAJVISIET……..

 

Dizze naam wûrd beej ôs hier gebruukt as naam vur de jaorlijkse zittingsaovenden……op àndere platse zegge ze d`r ok wel bonte aovende tege…..hoe is dit ontstaon….nôw we dènke dat `t kwaam dur `t gebruuk vroeger as d`r geslacht wier………

 

Kiek, as iemes geslacht hààj, `t vèrke wier dan thuus geslacht, en de slèchter hông dan `t vèrke an de liër….mit de kop naor oondère…gliek oop gesnèèje….en an zien àchterste peût hông hèèj dan an `n hànkhôlt, wat wer an de liër gehûkt wier…daor hông ie dan te hànge….`t was dan altied fiëst, want dan riep de boer de buurt beej èn , dat was dan altied op `nne maondagaovend, en dan wier d`r  `n stukske van `t bèste vleis van `t vèrke vèrrig gemakt.. en laot dat dus de KARMENAAJ zien…en zo`n aovende waon altied  gezellig, d`r

`t van hebbe, daor wier `t lèste nèèjs vertèld, de roddels..ge kent `t wel….vandaor dat de naam van ôs zitting hier naor vernoemd wier….Alois van Meijel het dizze naam trouwes toen bedôcht !!

Ien de urste jaore…..en we denke tot begin jaore 80 ……wier de KARMENAAJVISIET dan ok gehàlde op `nne Maondagaovend ien `t Vèrkeshuus…..mar toen d`r vort zoveul minse dit wôn  zien èn mitmake , en de zaal dus te klién wier..môs d`r naor `n ôplossing gezôcht wûrre …….d`r kwame vort   2 aovende….op Vrééjdag en op de Zaoterdag, en tot nôw toe zien we bliej dat d`r  ieder jaor wèr zoveul minse kômme…want wat is d`r mojjer as lache  ien ège dûrp……!!!

`T  is ok schôn dat d`r zoveul ège durpse artieste optréje..dat makt `t alliën mar schônner…..èn as

ge d`r nog noêts bèèj gewist ziet, dan môtte tòch mar is `n kartje koêpe……we dènke dat `t de moeite werd is…….mar vol is vol !!!

 © De Zagewetters 2015 - 2020                                                                               Contact met Webmaster